Artistiek Pedagogisch Project

In Ma’GO! Antwerpen streven we ernaar, jongeren en volwassenen te vormen en op te leiden tot creatieve en kritische actieve cultuurparticipanten. (muzikanten, woordkunstenaars of dansers)  
Wij opteren om opvoeding, vorming, opleiding te geven in een aantrekkelijke sfeer, in een sfeer van wederzijds vertrouwen en open communicatie. Dit houdt dan ook in dat intolerantie en om het even welk uiterlijke tekenen ervan niet thuishoort in de Ma’GO!.    
Wij pleiten voor soepelheid, zelfstandigheid en individualisering zonder de sociale factor te verwaarlozen.   
Begrip en samenspraak zijn belangrijke principes in onze school.   
Deze moeilijke taak is niet alleen een opgave voor de school, de directie, de leraars en het administratief personeel, maar ook voor de cursisten en leerlingen zelf en voor de ouders. Deze taak is nooit af en zal voortdurend kritisch geëvalueerd moeten worden.   

Profiel en Visie van Ma'GO! Antwerpen   

Ma'GO! Antwerpen is een ACADEMIE VOOR MUZIEK, WOORD & DANS van het GO!.   
Dit wil zeggen, een onderwijsinstelling voor Deeltijds Kunstonderwijs met als specifieke kenmerken:   
Aangezien Ma'GO! Antwerpen binnen de scholengroep/scholengemeenschap de enige instelling is die DKO, muziek, woord en dans aanbiedt, streeft zij ernaar het nieuwe DKO- studieaanbod zo volledig en rationeel mogelijk uit te bouwen, in het belang van de optimale studiekeuzebegeleiding en oriëntatie van de leerlingen binnen de school/de scholengroep/de scholengemeenschap (en daarbuiten: het rekruteringsgebied gaat verder dan de scholengroep/scholengemeenschap). Bijgevolg omvat het studieaanbod van Ma'GO! Antwerpen alle studierichtingen van het studiegebied podiumkunsten (dans, muziek en woord). Om die reden willen we dan ook optimaal inspelen op de mogelijkheid die het nieuwe decreet biedt tot uitbouw en samenwerking met alle participanten.  
Ma’GO! Antwerpen wil een academie voor “alle” leerlingen zijn en vertrekt vanuit volgende doelstellingen:   

 1. Bijzondere aandacht voor “Alle” leerlingen, ongeacht begaafdheid, mogelijkheden etc.    
 2. Integratie van leerlingen met “bijzondere noden”   
          Blinden en slechtzienden.   
          Slechthorenden.   
          Zorgklasje etc...   
 3. Een pre professionele artistieke opleiding (op grond van de kunstvakken), gericht op de doorstroming naar het Hoger Kunst Onderwijs (verschillend al naargelang het studiegebied en de studierichting). Dit geven we vorm in een doorstroomrichting waar voor deze leerlingen in overleg met de betrokken leerkrachten een individueel traject wordt uitgetekend.

De Schoolcultuur van Ma’GO! Antwerpen.  

De schoolcultuur in een DKO - school moet de voorwaarden en het klimaat scheppen, waarin de DKO - leerling het best tot zijn recht komt.  
“Doe meer met je talent” is dan ook de slagzin van ons PPGO!  
Zowel in haar filosofische invulling als in haar praktische uitwerking stelt de DKO-schoolcultuur de volgende vijf aspecten centraal:  

 1. Het scheppen van ruimte voor de persoonlijke ontwikkeling van de leerling als kritisch en creatief denkend individu.  
  Belangrijk hierin is: de leerling te vormen tot een zelfstandige, artistiek bewuste, sociaal betrokken en kritische cultuurparticipant, die zich maatschappelijk weet te handhaven.  
  Daarom wordt hem in de eerste plaats de nodige individuele ruimte gelaten in zijn creatief- artistieke ervaring in het artistieke luik van de opleiding ligt het creatief proces aan de basis.  
  Het creatief vormingsproces is gebaseerd op het ontwikkelen van het creatief denken van de leerling: de leerling wordt, vanuit zijn persoonlijk muzikaal en/of expressief ervaren, begeleid in, en gestimuleerd tot individueel vormgeven. Dit specifiek vormingsproces appelleert voortdurend aan de creatief concipiërende intelligentie en wordt pas mogelijk wanneer aan de leerling de nodige individuele ruimte wordt gelaten. De mogelijkheid tot creatieve ontplooiing is immers rechtstreeks afhankelijk van de vrijheid tot creatief denken. De vrijheid van creatief denken is rechtstreeks afhankelijk van de vrijheid tot denken in het algemeen  
  Om die reden wordt sterk ingezet op het competentiegericht werken.  
  Hier speelt Ma’GO! Naar evaluatie en ontwikkeling van het raamleerplan een sleutelrol. 
  In voortdurende en directe communicatie en confrontatie met de andere leerlingen, de leerkrachten, het personeel, én in interactie met de sociale en culturele realiteit waarbinnen hij zich beweegt, wordt de leerling begeleid in zijn persoonlijk groeiproces.  
  De ideologische, de levensbeschouwelijke of de filosofische overtuiging van de leerling wordt daarbij gerespecteerd en de sociale status kan nooit als maatstaf dienen.
 2. Het scheppen van ruimte voor de sterke individuele begeleiding van de leerling in zijn creatief proces.  
  In de artistieke vorming staat de individuele begeleiding van de leerling door de vakleerkracht centraal.  
  Leraar en leerling staan voor elkaar open en stellen zich vaak kwetsbaar op.
  Wederzijds vertrouwen en respect zijn hier de sleutelwoorden.  
 3. Het ontplooien van de zelfstandigheid, de zelfverantwoordelijkheid en de zelfdiscipline van de leerling.  
  Het artistiek vormingsproces stopt niet bij de schoolpoort. De leerkracht geeft de aanzet tot de uit te voeren opdrachten. De eigenlijke uitwerking heeft plaats buiten de school onder de vorm van zelfstudie en zelfstandig werk.  
  De begeleiding in de les, dient thuis opgevangen te worden door zelfstandigheid en zelfdiscipline, de leerling wordt immers in grote mate zelfverantwoordelijk voor zijn vorderingsproces. 
  Artistiek gezien is een DKO - leerling nooit klaar, het artistiek proces maakt een wezenlijk deel uit van zijn dagdagelijkse leven. Het is een vorm van "zijn".
 4. Aandacht voor het socialisatieproces.
  Binnen de cursussen samenspel, BP, koor en IE maar ook in de andere podiumkunsten is er de nodige aandacht voor socialisatieproces. Betrokkenheid, afspraken, aanwezigheid etc...  Het sterk individuele karakter van de opleiding wordt getemperd door de nood aan samenwerking. 
 5. De schoolcultuur impliceert een samenlevingsvorm op basis van het principe dat leefregels een resultaat zijn van een democratisch proces. Overleg en inspraak vormen een wezenlijk bestanddeel van de schoolcultuur, in die zin, dat de ruimte die gelaten wordt voor inspraak, bepaald wordt door de mate van verantwoordelijkheidsbesef van de betrokken partners, dus ook de leerling. 
 6. Het belang van de artistieke activiteiten, zowel binnen -  als buitenschools. 
  Extra- muros activiteiten, zoals het bezoeken aan tentoonstellingen, concerten, theater-, dansproducties en andere culturele en/of maatschappelijke manifestaties over de verschillende kunstdisciplines heen, verruimen het referentiekader van de leerling voor het ontwikkelen van de creatief concipiërende intelligentie.
  In die zin maakt de schoolcultuur van de MA’GO! integraal deel uit van haar pedagogisch project en kadert de schoolcultuur ook in het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs en Scholengroep Antwerpen.
  In het integraalplan van de Scholengroep Antwerpen wordt het belang van de uitbouw van zijn DKO onderschreven.