Schoolreglement

Schoolreglement van de Muziekacademie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap


Schoolreglement van de Muziekacademie van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap, zoals vastgesteld op 24 augustus 2004 en aangepast op 26 juli 2006. Bij het verzamelen van de gegevens van u of uw kind respecteert de school de wet van 8 december 1992, zoals gewijzigd, tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Aandacht : waar in dit reglement verwezen wordt naar de leerlingen, treden voor de minderjarige leerling de ouders op.

Wat wij bieden

Leerlingen optimale ontwikkelingskansen bieden en ze begeleiden zodat ze kunnen groeien tot gelukkige, positief denkende, kritische en creatieve individuen kan niet zonder een duidelijke onderwijsvisie én strategie. De grote principes van de onderwijsvisie en -strategie zijn vastgelegd in het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO).

Het Pedagogisch Project van het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

Het PPGO heeft een pluralistische grondslag. Het beantwoordt aan de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens en vooral de Rechten van het Kind. Het Verdrag aangaande de rechten van het Kind werd aangenomen in New York op 20 november 1989.

Het PPGO streeft de totale ontwikkeling van de persoon na en heeft daarbij oog voor de optimale ontwikkeling van elke individuele leerling. Ons pedagogisch project opteert voor een dynamisch mensen maatschappijbeeld en beoogt de vorming van vrije mensen. In de ontwikkelingsbegeleiding van jongeren leggen we de klemtoon én op de mens als individu, én op de mens als gemeenschapswezen.

Om onze doelstellingen te bereiken,stemmen wij onze beleidsvisie af op ons pedagogisch project. De scholen van het Gemeenschapsonderwijs zijn democratisch. Daarom willen wij in onze scholen een proces op gang brengen waarbij alle belanghebbenden zich uitgenodigd en gestimuleerd voelen om betrokken te worden bij het beleid en bij de uitvoering van de beleidsbeslissingen.

Informatie, coördinatie en inspraak zijn fundamentele begrippen in de beleidsvisie van het Gemeenschapsonderwijs in het algemeen en van onze school in het bijzonder.

Een democratisch werkende school

Inspraak, mee beslissen, mee verantwoordelijk zijn...vinden wij in onze school belangrijk. Dit blijkt duidelijk uit onze organisatie en werking die past in het algehele functioneren van het gemeenschapsonderwijs.

Ons schoolteam

Ons schoolteam bestaat uit :

 • de directeur
 • het onderwijzend personeel
 • het administratief personeel
 • het dienstpersoneel

Dit schoolteam werkt samen met :

 • de leden van de vriendenkring en/of oudervereniging
 • de leden van de Pedagogische Begeleidingsdienst
 • de schoolraad

De leiding en het beheer van het GO! Onderwijs van de Vlaams Gemeenschap

Het Gemeenschapsonderwijs wordt geleid en beheerd vanuit 3 niveaus die elkaar aanvullen, maar die elk hun eigen bevoegdheden hebben.

 • Op het lokaal niveau worden de scholen bestuurd door de directeur, bijgestaan door een adviserende schoolraad. De schoolraad is samengesteld uit :

  • ouders en meerderjarige leerlingen verkozen respectievelijk door de ouders van de         minderjarige leerlingen en door de meerderjarige leerlingen
  • personeelsleden verkozen door het personeel
  • gecoöpteerde leden uit de lokale culturele milieus

            De directeur woont de vergaderingen bij met raadgevende stem.

 • Op het tussenniveau zijn  er scholengroepen gevormd, met heel wat bevoegdheden. Zij worden bestuurd door :

  • een algemene vergadering
  • een raad van bestuur
  • een algemeen directeur
  • een college van directeurs
 • Op het centraal niveau is de raad en de afgevaardigd bestuurder bevoegd.

Adres :            Het GO! Onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

            Alhambragebouw

            Emile Jacqmainlaan  20

            1000   Brussel

            Telefoon : 02.790.92.00

            Fax :       02.790.92.01

            E-mail :   rago@rago.be

Ons studieaanbod

zie infobrochure

Klare afspraken

Een school kan slechts maximaal renderen als de leerlingen en het schoolteam hetzelfde doel nastreven. Dit betekent dat leerlingen en schoolteam op opvoedkundig vlak gelijkluidend denken en handelen. Dit trachten we te bereiken via duidelijke afspraken

Contact

Ondanks alle uitleg (op rapport, in agenda...) kan het nodig zijn dat leerlingen of ouders, leerkrachten en directeur een gesprek hebben. Voor leerlingen of ouders is het belangrijk dat sommige activiteiten die in de onderwijssituatie voorkomen, toegelicht worden. Het contact met de leerlingen of de ouders kan ondermeer zijn :   

 • een individueel onderhoud
 • een individueel contact, een huisbezoek
 • een contactavond met informatie
 • een forumgesprek

Inspraak

De spelregels worden vastgelegd in duidelijke, meestal zelfs schriftelijke afspraken. Vanzelfsprekend is hierbij ook inspraak voorzien volgens bepaalde modaliteiten. Bij eventuele wijziging van het schoolreglement vraagt de school bijvoorbeeld ook het standpunt van de leerlingen.

Afspraken

 • Om de studies in de MA’GO aan te vatten dient de leerling de leeftijd van 8 jaar te hebben bereikt op 31 december van het jaar waarin hij/zij zich inschrijft. Uitzonderingen zijn : leerlingen die het derde leerjaar van het basisonderwijs volgen
 • Om ingeschreven te worden in een hoger jaar dan het aanvangsjaar, dient de leerling een bewijs voor te leggen waaruit blijkt dat hij/zij geslaagd is in de examens van het voorgaande jaar. Een leerling kan zich echter altijd in een hoger jaar inschrijven nadat hij/zij slaagde in een toelatingsproef waaruit blijkt dat hij/zij de stof  van de voorgaande  studiejaren beheerst. Deze proef dient te geschieden in het bijzijn van de directeur en één der leerkrachten.
 • De directeur verdeelt de leerlingen onder de leerkrachten. Bij uitzondering kunnen leerlingen veranderen van leerkracht. Zij richten hiertoe een vraag aan de directeur. Deze kan dan zijn toestemming geven of weigeren. Hij overlegt hierover met de betrokken leerkrachten.
 • De leerlingen houden een agenda bij waarin regelmatig, in principe elke les, de opdrachten, opmerkingen en afspraken worden genoteerd. Dit gebeurt door henzelf of door de leerkracht. Voor sommige disciplines echter kan de directeur, na advies van de betrokken leerkracht, hierop een uitzondering toestaan.
 • Alle teksten en affiches die leerlingen in de academie wensen te verspreiden, moeten vooraf ter goedkeuring aan de directeur worden voorgelegd.
 • De leerlingen zijn ertoe gehouden hun medewerking te verlenen aan alle initiatieven die in het kader van hun artistieke opleiding worden georganiseerd. Zij worden hiertoe uitgenodigd door een leerkracht of door de directeur en zijn verplicht de hun toevertrouwde taak naar behoren te vervullen.
 • Leerlingen die deelnemen aan een manifestatie waaraan de academie haar medewerking niet verleent, doch die de academie hierbij wensen te betrekken, moeten daarvoor de toelating van de directeur bekomen.
 • Het koninklijk besluit van 19 januari 2005 zegt dat de scholen vanaf 1 januari 2006 totaal rookvrij moeten zijn. Het is dan ook verboden te roken in gans het gebouw, ook op de speelplaats. Zelfs tijdens schoolfeesten is het verboden.

Inschrijvingen

Al van bij de inschrijving maken wij wederzijdse afspraken. Jij en/of je ouders aanvaarden bij inschrijving de bepalingen van het schoolreglement na te komen. Wij beloven alles in het werk te stellen om ons pedagogisch project te realiseren. We zullen in de best mogelijke omstandigheden kwalitatief hoogstaand onderwijs aanbieden en zullen je hierin ook optimaal begeleiden.

Aan een nieuwe leerling vragen we bij inschrijving :

 • een geldig identiteitsbewijs
 • eventuele attesten voor het bekomen van vrijstellingen (bijvoorbeeld  voor het vak 
  ‘samenspel’ indien een leerling een   tweede instrument volgt in de middelbare graad)
 • attesten om over te gaan (bijvoorbeeld voor het vak ’AMV’ in de    lagere graad of 
  ‘AMC’ in de middelbare graad)

Op basis van deze informatie kunnen wij het administratief dossier volledig in orde brengen. Op die manier zijn wij ervan verzekerd dat wij in de toekomst correct ingevulde diploma’s, getuigschriften of attesten kunnen afleveren.

Financiële bijdrage

 • De financiële bijdrage omvat o.a. het inschrijvingsgeld, kopies, concerten, verzekeringen, administratiekosten,...
 • Het inschrijvingsgeld wordt jaarlijks bepaald en wordt ad valvas meegedeeld. De leerling heeft recht op verminderd inschrijvingsgeld indien:
 • een attest kan voorgelegd worden door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat de leerling uitkeringsgerechtigd volledig werkloos is, of dat hij ten laste is van een uitkeringsgerechtigde volledig werkloze
 • een attest kan voorgelegd worden, uitgereikt door de bevoegde overheid waaruit blijkt dat de leerling :
 • gehandicapt is met een arbeidsongeschiktheid van tenminste 66%
 • recht heeft op een tegemoetkoming als gehandicapte
 • het bewijs kan voorgelegd worden dat hij een statuut van erkend politiek vluchteling heeft of ten laste is van een dergelijk persoon
 • een attest kan voorgelegd worden van het kinderbijslagfonds, indien hij ouder is dan 18 jaar

Een leerling die de leeftijd van 18 jaar niet bereikt heeft op 31 december van het schooljaar in kwestie, betaalt het verminderde inschrijvingsgeld :

 • indien een ander lid van het gezin waartoe hij behoort het inschrijvingsgeld reeds heeft betaald in dezelfde of in een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs
 • voor iedere extra inschrijving in een andere studierichting in dezelfde of in een andere instelling voor deeltijds kunstonderwijs

Een leerling die om één of andere reden zijn inschrijvingsgeld geheel of  gedeeltelijk van het departement onderwijs wil terugvorderen, moet uiterlijk tegen 1 december van het lopende schooljaar een schriftelijke en gemotiveerde aanvraag indienen bij de afdeling DKO, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel

Aanvragen na deze datum zijn onontvankelijk. De afdeling onderzoekt de geldigheid van een aanvraag. Bij een positieve beoordeling wordt het inschrijvingsgeld niet teruggestort, maar kan de leerling dit bedrag gebruiken voor een volgend schooljaar.

Regelmatige leerling

De informatie die wij bij  de inschrijving vragen, is ook noodzakelijk om zorgvuldig te kunnen nagaan of wij je wel als regelmatige leerling kunnen inschrijven. Het statuut van regelmatige leerlingen verleent het recht op het behalen van een officieel studiebewijs.

Je bent een regelmatige leerling als je:

 • voldoet aan de toegangsvoorwaarden tot het leerjaar waarin je bent ingeschreven.
 • het geheel van de vorming van het betreffende leerjaar werkelijk en regelmatig volgt voor de  ganse duur van een schooljaar of hiervan afwijkt door van de directeur  vrijstelling te bekomen  voor een vak om pedagogische redenen;
 • het vereiste inschrijvingsgeld betaald hebt.

Verder verbindt de leerling zich ertoe deel te nemen aan alle proeven, voordrachten en concerten die voor de gevolgde vakken door de school voorzien zijn.

Vrije leerling

Een vrije leerling is een leerling die niet voldoet aan de definitie van regelmatige leerling. Vrije leerlingen kunnen worden toegelaten tot de lessen die aan regelmatige leerlingen worden gegeven, op voorwaarde dat zij het normale lesverloop niet storen en geen afbreuk doen aan de normale rechten van de regelmatige leerlingen. Vrije leerlingen kunnen deelnemen aan de proeven  maar kunnen geen attesten of getuigschriften behalen.

Afwezigheden

De leerling, of voor de minderjarige leerlingen de ouders, verbind(t)(en) zich ertoe bij afwezigheid de school zo snel mogelijk te verwittigen.

De leerlingen die 1/3 van de lessen niet hebben bijgewoond zonder gewettigde afwezigheid worden niet toegelaten tot de einden overgangsproeven en zijn derhalve niet geslaagd.

Afwezigheid om medische redenen

Als de ziekte een periode van drie opeenvolgende dagen niet overschrijdt volstaat voor minderjarige leerlingen een verklaring ondertekend en gedateerd door de ouders. Deze verklaring wordt ingediend bij de directeur en mag hoogstens viermaal per jaar worden aangewend.

Afwezigheid om feestdagen te beleven die inherent zijn aan een levensbeschouwelijke overtuiging

Jij of je ouders moeten de school vooraf verwittigen en verwijzen naar het feit dat je effectief zal deelnemen aan de beleving van de feestdag

 

Van rechtswege gewettigde afwezigheid

Mits een akkoord van de directeur en mits voorlegging van een verklaring van jou of je ouders of een officieel document mag je afwezig zijn:

 • Om een begrafenisof huwelijksplechtigheid bij te wonen van een bloedof  aanverwant die onder hetzelfde dak woont.
 • Om aanwezig te zijn bij het overlijden van een bloedverwant tot en met de tweede graad of van een persoon die onder hetzelfde dak woont.
 • Om een familieraad bij te wonen.
 • Om voor de rechtbank te verschijnen na een oproeping of dagvaarding.
 • Als de school door overmacht onbereikbaar of ontoegankelijk is.

Afwezigheid om persoonlijke redenen

Mits voorafgaand akkoord van de directeur kun je om persoonlijke redenen afwezig zijn.

Andere afwezigheden die gewettigd kunnen worden door de schooldirectie

Het gaat hier over :

 • Ongewettigde afwezigheden zoals spijbelen die nog gewettigd kunnen worden onder bepaalde voorwaarden.
 • Afwezigheden die gewettigd zijn maar in vraag gesteld worden.
 • Afwezigheden tijdens buitenklasactiviteiten zoals studie-uitstappen, stages, theaterof filmvoorstellingen, gezamenlijke bezoeken aan musea... worden tot de normale schoolactiviteiten gerekend. Zonder geldige redenen niet deelnemen aan deze initiatieven wordt als onwettige afwezigheid beoordeeld.
 • Als je meent ernstige, speciale of persoonlijke redenen te kunnen aanvoeren om een dag afwezig te zijn of gezamenlijke buitenklasactiviteiten niet bij te wonen, moet je vooraf het akkoord hebben van de directeur.

Kledij, veiligheid en hygiëne

Persoonlijke smaak en overtuiging worden door de school positief gewaardeerd maar het mag geenszins de bedoeling zijn om te provoceren, een inbreuk te plegen op de goede zeden of de vrijheid van anderen te belemmeren. Bovendien mogen noch de eigen veiligheid of gezondheid noch die van anderen in het gedrang komen.

Begeleiding, evaluatieen examenregeling

Waarover en hoe evalueren je leerkrachten ?

Evaluatie van het dagelijks werk

Om na te gaan of de leerstof geregeld ingestudeerd en begrepen wordt, hebben leerkrachten een aantal mogelijkheden zoals :

 • luisteren naar antwoorden op vragen die tijdens de les gesteld worden (dus tijdens een klasgesprek) en de antwoorden beoordelen
 • korte overhoringen of toetsen houden bij het begin of op het einde van de les. Deze overhoringen kunnen aangekondigd of niet aangekondigd zijn.
 • herhalingstoetsen houden
 • oefeningen en (huis)taken opleggen.

Evaluatie via proeven

Tijdens het schooljaar wordt van iedere leerling minimum tweemaal per jaar een schriftelijke evaluatie gemaakt die aan de leerling wordt meegedeeld aan de hand van een evaluatiefiche.

Muziek en woord

Aan het einde van ieder leerjaar worden tussen 15 mei en 30 juni overgangsen eindproeven georganiseerd. De eindproeven worden georganiseerd in het laatste leerjaar van elke graad, de overgangsproeven in de andere leerjaren. Verspreide of gedeeltelijke proeven kunnen georganiseerd worden mits kennisgeving aan de inspectie.

Voor de vakken samenzang en artistieke training worden geen proeven georganiseerd. Voor de vakken samenspel, begeleidingspraktijk, koor, luisterpraktijk, instrumentaal ensemble, vocaal ensemble, ensemble/jazz en lichte muziek en lyrische kunst is er geen verplichting tot het afnemen van overgangsproeven. Indien er voor één leerling van de hierboven vermelde vakken proeven wordt afgenomen, moeten de proeven worden afgenomen voor al de leerlingen die dit vak volgen in de inrichting.

In de periode tussen 15 augustus en 15 september worden ook uitgestelde proeven afgenomen van de leerlingen die om een gewettigde reden niet in staat waren deel te nemen aan de proeven van het einde schooljaar voor de vakken waarover overgangsof eindproeven bestaan. De directeur kan beslissen om in die periode ook herkansingsproeven te organiseren.

 

Alle overgangsproeven worden afgenomen met gesloten deuren.

In de onderstaande vakken worden eindproeven afgenomen met gesloten deuren :

 • Algemene muziekcultuur, luisterpraktijk, begeleidingspraktijk, Algemene muziektheorie, muziektheorie, muziektheorie jazz en lichte muziek, muziekgeschiedenis, Algemene muzikale vorming, Algemene verbale vorming, repertoirestudie woordkunst, literaire creatie

In de onderstaande vakken worden eindproeven afgenomen in publieke zitting :

 • Instrument, samenspel, instrument jazz en lichte muziek, stemvorming, koor, instrumentaal ensemble, vocaal ensemble, ensemble jazz en lichte muziek, lyrische kunst, voordracht, toneel, welsprekendheid

Rapporten en deliberatie

Het rapport is de neerslag van al de bevindingen, het resultaat van een voortdurende evaluatie van zowel de individuele leerkracht als van het leerkrachtenteam. Vooral op basis hiervan wordt op het einde van het schooljaar een eindbeslissing genomen. Ook deze eindbeslissing wordt in het rapport vermeld.

Deliberatie

De examencommissie is als enig orgaan bevoegd

Muziek en woord

De beoordeling gebeurt door een examencommissie die samengesteld is als volgt:

 • voor de overgangsproeven : de directeur en ten minste de vaktitularis
 • voor de eindproeven lagere graad : de directeur, de vaktitularis en één deskundige
 • voor de eindproeven middelbare graad : de directeur, de vaktitularis en twee deskundigen van wie tenminste één deskundige van buiten de instelling
 • voor de eindproeven hogere graad : de directeur, de vaktitularis en tenminste twee deskundigen van buiten de instelling

De directeur is ambtshalve voorzitter van alle examencommissies binnen zijn instelling. Hij kan zich laten vervangen door een afgevaardigde.

Elke leerling heeft recht op een eerlijke beoordeling

Elke leerling (of de ouders) heeft (hebben) steeds het recht om de verbeterde schriftelijke kopijen en de opgaven van toetsen, proeven en examens in te zien.

Bezwaar

Als de leerling (of de ouders) de beslissing van de examencommissie niet kunnen aanvaarden, kunnen zij ten laatste op de derde werkdag na de uitreiking van het rapport hun bezwaren bekend maken. Dit kan via een persoonlijk onderhoud met de voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde. Tijdens bovenvermeld onderhoud zal de leerling (of zullen de ouders) inzage krijgen van het dossier en worden de elementen aangegeven die geleid hebben tot de genomen beslissing.

Er zijn drie mogelijkheden :

 • de leerling (of de ouders) zijn ervan overtuigd dat de examencommissie de juiste beslissing heeft genomen en dan is de betwisting van de baan.
 • de voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde meent dat de leerling of de ouders redenen aandragen die het overwegen waard zijn. In dit geval roept hij de examencommissie zo spoedig mogelijk opnieuw bijeen en wordt de aangevochten beslissing opnieuw overwogen. De examencommissie kan dan ofwel zijn beslissing herzien en dan is het probleem opgelost, ofwel zijn beslissing handhaven en dan blijft het probleem bestaan. Als de examencommissie opnieuw bijeenkomt, zal deze het resultaat van de bespreking schriftelijk en gemotiveerd aan de leerling (of de ouders) meedelen, ongeacht het resultaat van de deliberatie.
 • de voorzitter van de examencommissie of zijn afgevaardigde meent dat de aangebrachte elementen geen nieuwe bijeenkomst van de examencommissie noodzakelijk maken. Dit wordt gemotiveerd aan de leerling (of de ouders) meegedeeld. Wanneer zij het daarmee oneens zijn en de genomen beslissing onjuist blijven vinden, blijft de betwisting bestaan.

 

Beroep

Als na het overleg met de voorzitter van de examencommissie (of zijn afgevaardigde) of nadat de examencommissie opnieuw is samengekomen de betwisting blijft bestaan, kunnen je ouders binnen de drie werkdagen na het overleg of nadat de beslissing van de examencommissie hen werd meegedeeld,  schriftelijk beroep instellen bij de algemeen directeur Marc Driesen, Frank Craeybeckxlaan 24 te 2100 Deurne.

 

Het is wel belangrijk te weten dat de beroepscommissie pas kan worden opgestart als je ouders gebruik hebben gemaakt van hun recht op overleg met de voorzitter van de examencommissie (of zijn afgevaardigde), zoals hierboven onder ‘Bezwaar’ beschreven.

 

De algemeen directeur stelt de beroepscommissie samen. Deze bestaat uit minstens 3 leden. De voorzitter van de examencommissie kan deel uitmaken van de beroepscommissie. De overige leden van de examencommissie kunnen geen deel uitmaken van de beroepscommissie.

 

6.3 Advies van de beroepscommissie

Om geldig te beraadslagen, moeten er minstens drie leden van de beroepscommissie aanwezig zijn. In het belang van het onderzoek kan de beroepscommissie om het even wie horen. De beroepscommissie onderzoekt de klacht grondig en adviseert de algemeen directeur op een gemotiveerde wijze of de examencommissie wel of niet opnieuw moet samenkomen.

 

De algemeen directeur beslist of de examencommissie  al dan niet opnieuw moet samenkomen. Moet het niet, dan deelt hij dit onmiddellijk schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders mee. Moet het wel, dan moet de examencommissie uiterlijk op 15 september een definitieve beslissing nemen.

 

Deze beslissing wordt schriftelijk en met de nodige motivering aan je ouders meegedeeld.

Binnen het GO! zelf is er na deze procedure geen verder beroep meer mogelijk.

6.4 Annulatieberoep

 

Als de beroepsprocedure binnen het GO! is uitgeput, kunnen je ouders bij de Raad van State een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging indienen. Zij hebben hiervoor zestig kalenderdagen de tijd vanaf het moment dat zij kennis namen van de beslissing van de algemeen directeur of van de klassenraad.
Deze procedure heeft geen opschortende werking. De betwiste beslissing kan dus onmiddellijk uitgevoerd worden.

 

Orde en tucht zijn belangrijk

We stelden het reeds, een goede samenwerking tussen leerling, ouder en personeel van de school is een noodzakelijke voorwaarde voor een vlot functioneren. Als deze samenwerking niet volgens de afspraken verloopt, kan de school passende maatregelen nemen.

Als het schoolreglement overtreden wordt kan de school ordemaatregelen nemen. Bij ernstige overtredingen kan de directie een tuchtmaatregel uitspreken. De aard van de maatregel wordt bepaald door de ernst van de overtreding en door het aantal keer dat ze begaan wordt.

Ordemaatregelen

Als het ordentelijk verstrekken van onderwijs gehinderd wordt, zal de school de leerling ertoe brengen zijn gedrag te verbeteren en aan te passen. De personeelsleden van onze school kunnen daartoe, onder het gezag van de directeur, de gepaste ordemaatregelen nemen.

Principe

Als principe geldt dat de leerling de gevolgen van zijn daden draagt:

 • wie een taak zonder reden niet afgeeft, krijgt een gepaste sanctie
 • wie zonder reden afwezig blijft, kan als onregelmatige leerling 

beoordeeld worden

 • wie iets opzettelijk of door verregaande onachtzaamheid beschadigt, moet het vergoeden of herstellen
 • wie iets besmeurt, moet het reinigen; wie afval achterlaat, moet het

opruimen...

Om de orde te bewaren kunnen volgende maatregelen genomen worden.

Door ieder personeelslid:

 • een vermanning: mondeling of mondeling met nota in de agenda.
 • de straftaak: is een extra schriftelijke taak en wordt gemeld aan de ouders via een nota in de agenda

Door de directeur of zijn afgevaardigde:

 • een schriftelijke blaam. Na een derde blaam volgt een tuchtmaatregel. De ouders van de minderjarige worden schriftelijk op de hoogte gebracht.
 • een streng regime: er worden strikte richtlijnen gegeven over de wijze waarop de leerling zich moet gedragen. Het niet opvolgen hiervan leidt automatisch tot  een tuchtmaatregel. De ouders van de minderjarige worden schriftelijk op de hoogte gebracht.

De verwijdering

 • De leraar kan een leerling voor het lopende lesuur uit de klas verwijderen als zijn gedrag in de klas het lesgebeuren erg stoort. We brengen de ouders op de hoogte van de tijdelijke verwijdering uit de les.
 • De directeur of zijn afgevaardigde kan een leerling voorlopig uit de school sluiten als de feiten een dergelijke omvang aannemen dat men er zelfs aan denkt hem later definitief uit de school te verwijderen.

Deze voorlopige maatregel geldt zolang het onderzoek duurt en voor zover het belang van het onderwijs dit vereist. De ouders van de minderjarige zullen hierover vooraf ingelicht worden.

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de ordemaatregel heeft de betrokkene recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde.

Tuchtmaatregelen

De directeur of zijn afgevaardigde kan een tuchtmaatregel nemen als het gedrag werkelijk een gevaar vormt  voor het ordentelijk verstrekken van het onderwijs en/of de verwezenlijking van het eigen opvoedingsproject van onze school in het gedrang brengt. 

De directeur of zijn afgevaardigde zal dus slechts tuchtmaatregelen nemen als  de maatregelen van orde geen effect hebben of bij zeer ernstige overtredingen. Hieronder vallen overtredingen zoals opzettelijk slagen en  verwondingen toebrengen, opzettelijk essentiële veiligheidsregels overtreden, opzettelijk en blijvend de lessen en activiteiten storen, zware schade toebrengen of diefstal plegen.

 

Soorten

volgende tuchtmaatregelen zijn mogelijk:

 • alternatieve straffen uit te voeren tijdens de schooluren;
 • uitsluiting uit een of meer lessen gedurende een of meerdere dagen;
 • de definitieve uitsluiting uit de school.

De directeur spreekt deze maatregelen uit op advies van de leerkrachten.

Een leerling die uit de school verwijderd werd, kan het volgende schooljaar slechts opnieuw ingeschreven worden na gunstig advies van de leerkrachten.

Regels

Als wij tuchtmaatregelen nemen, worden in ieder geval volgende regels

gerespecteerd:

 • De betrokken leerling en/of de ouders worden voorafgaandelijk uitgenodigd voor een gesprek over de problemen.
 • De leerling (of de ouders) en zijn of hun raadsman hebben het recht tot inzage van het tuchtdossier.
 • De leerling (of de ouders) wordt(en) voor het ingaan van de tuchtmaatregelen schriftelijk op de hoogte gebracht van de genomen beslissing. Deze beslissing wordt gemotiveerd.
 • Er wordt nooit overgegaan tot collectieve uitsluitingen.
 • De tuchtstraf moet pedagogisch verantwoord kunnen worden en in overeenstemming zijn met de ernst van de feiten.

Overleg

Binnen de drie lesdagen na kennisname van de tuchtmaatregelen hebben de betrokken leerling en/of de ouders recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde.

Beroepsprocedure bij tuchtmaatregelen

Wij hopen dat het nooit zover zal komen, maar het blijft natuurlijk mogelijk. Als democratische school voorzien wij de mogelijkheid op te komen tegen onze beslissingen betreffende tuchtmaatregelen. U kunt volgens duidelijke regels beroep aantekenen tegen beslissingen waarmee u niet akkoord gaat.

Opstarten

 • De directeur is bevoegd om tuchtmaatregelen te nemen. Vooraleer de beroepsprocedure te kunnen opstarten, moet u gebruik maken van uw recht op overleg met de directeur of zijn afgevaardigde.
 • Bij de algemeen directeur kunt u beroep aantekenen. Dit moet schriftelijk en op gemotiveerde wijze en uiterlijk binnen de drie lesdagen na de dag van de kennisneming van de tuchtmaatregel gebeuren.

Beroepscommissie

 • De algemeen directeur roept de beroepscommissie samen. Deze behandelt het beroep binnen een termijn van drie lesdagen.
 • De beroepscommissie bestaat uit drie directeurs van de scholengroep. Zij worden aangeduid door het college van directeurs. De directeur die de tuchtmaatregelen heeft uitgesproken, maakt hiervan geen deel uit.
 • De beroepscommissie bevestigt of herziet de beslissing.
 • De algemeen directeur zal de gemotiveerde beslissing van de beroepscommissie aangetekend versturen uiterlijk de lesdag volgend op de dag van de beslissing in beroep. De directeur ontvangt hiervan een afschrift.
 • Binnen het gemeenschapsonderwijs is er geen beroep meer mogelijk tegen  de in beroep genomen beslissing.

Annulatieberoep

Na uitputting van deze hierboven beschreven beroepsprocedure kunt u evenwel een annulatieberoep of een verzoek tot schorsing van de tenuitvoerlegging bij de Raad van State indienen. Dit moet gebeuren binnen een termijn van zestig kalenderdagen nadat u kennis nam van de beslissing  van de beroepscommissie. De procedure heeft geen opschortende werking. Dit betekent dat de beslissing waarmee u het niet eens bent onmiddellijk uitgevoerd kan worden

Algemene klachtenprocedure

Welke klachten kan je indienen?

Je klachten kunnen gaan over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid van de school.

Waar kan je met je klacht terecht?

Heb je een klacht over de werking van de school of over een concrete handeling of beslissing van een personeelslid, dan kan je die melden aan de directeur
Je moet altijd eerst proberen om er rechtstreeks met de directeur over te praten en een oplossing te zoeken.

Kom je na dit overleg niet tot een akkoord of gaat de klacht over het optreden van de directeur zelf, dan kan je een klacht indienen bij de algemeen directeur van de scholengroep of de klachtencoördinator [geert.philips@ma-go.be].

 

Als je uiteindelijk niet tevreden bent over de wijze waarop je behandeld werd of over het resultaat van de klachtenbehandeling, kun je een klacht indienen bij de Vlaamse Ombudsdienst, Leuvenseweg 86, 1000 Brussel (0800-240 50).

Wie klachten heeft in verband met discriminatie en racisme kan terecht bij het Centrum voor Gelijkheid van Kansen en voor Racismebestrijding op het telefoonnummer 0800/17364. Meer informatie vind je op http://www.diversiteit.be.

Klachten die betrekking hebben op de principes van zorgvuldig bestuur kun je indienen bij de Commissie Zorgvuldig Bestuur. Zorgvuldig bestuur betekent dat scholen in hun dagelijkse werking een aantal principes moeten respecteren:

 • beheersing onderwijskosten;
 • eerlijke concurrentie;
 • verbod op politieke activiteiten;
 • beperkingen op handelsactiviteiten;
 • beginselen betreffende reclame en sponsoring.

Voor meer informatie kun je terecht bij het Vlaams Ministerie van Onderwijs en Vorming (AGODI), Secretariaat-generaal,  Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 65 56).
Via e-mail: zorgvuldigbestuur.onderwijs@vlaanderen.be.

Als een school weigert je kind in te schrijven, kan je klacht indienen bij de Commissie betreffende leerlingenrechten. Meer informatie vind je bij het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Onderwijs, Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel (02 553 88 66 voor het secundair onderwijs).

 

Hoe dien je een klacht in?

 • Je kan je klacht melden via telefoon, brief, e-mail of fax.
 • Opdat je klacht kan behandeld worden, mogen de volgende gegevens niet ontbreken:
  • je naam, adres en telefoonnummer;
  • wat er gebeurd is en wanneer het gebeurd is;
  • in welke school het gebeurd is als je een klacht indient bij de scholengroep.

De klachtenprocedure is niet van toepassing op:

 • een algemene klacht over regelgeving
 • een klacht over feiten waarover eerder een klacht is ingediend en die al werd behandeld
 • een algemene klacht over het (al dan niet) gevoerde beleid
 • een klacht over feiten die langer dan één jaar voor het indienen van de klacht hebben plaatsgevonden
 • een kennelijk ongegronde klacht
 • een klacht waarvoor je geen belang kan aantonen
 • een klacht over feiten of handelingen waarvoor je de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid nog niet hebt benut, bijvoorbeeld bij een definitieve uitsluiting (cfr. infra). Klachten over het verloop van de georganiseerde administratieve beroepsmogelijkheid zijn wel mogelijk, bijvoorbeeld te lange behandeltermijnen, geen antwoord op briefwisseling, onvoldoende informatieverstrekking.
 • een klacht over een feit dat het voorwerp uitmaakt van een gerechtelijke procedure
 • een anonieme klacht

Hoe verloopt de behandeling van je klacht door de scholengroep?

Binnen een termijn van 10 kalenderdagen bevestigt de directeur of algemeen directeur jou de ontvangst van je klacht.

Als je klacht niet wordt behandeld, word je daarvan met vermelding van de reden, schriftelijk op de hoogte gebracht.

Als je klacht wel wordt behandeld, dan volgt er een onderzoek naar de gegrondheid van de klacht. Je wordt op de hoogte gebracht van het resultaat van dit onderzoek. Je klacht wordt afgehandeld binnen een termijn van 45 kalenderdagen vanaf het ogenblik waarop ze de school of scholengroep bereikt.

Als je een klacht indient tegen een bepaalde beslissing, betekent dit niet dat deze beslissing wordt uitgesteld.

Durf op je recht te staan maar...

Je hebt bij ons heel wat rechten en niemand kan je deze ontzeggen. Je kan een mening uiten, mag vragen stellen op voorwaarde dat het rustig en beleefd gebeurt. Zo’n attitude bewijst je groei naar volwassenheid. En dat is een van onze doelen.

 

 

Geachte leerlingen en ouders

 

We hopen dat u na lezing van dit schoolreglement ervan overtuigd bent dat wij

in onze school het beste willen bieden.

Wij zijn ervan overtuigd dat we erin zullen slagen om tot een prima

samenwerking te komen.

Namens het schoolteam,

 

 

De directeur,

 

Luc Vanvaerenbergh